sound by Jbgmusic
379078
DanasDanas1198
UkupnoUkupno379078
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Lovište

Lovište „Pale" na osnovu člana 26. Zakona o lovstvu ustanovio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rešenjem br. 04-332-227-1/97 od 31. januara 1997. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na osnovu Ugovora br. 04-332-1754/97 od 14.10.1997. godine dalo je na upravljanje i gazdovanje Lovačkom udruženju „Jahorina" Pale.

Lovište „Pale" ustanovljeno je na površinama šuma, zemljišta i voda Opština Pale i Istočni Stari Grad u ukupnoj površini od 37.039 ha.

I-2. OPŠTI PODACI O LOVIŠTU

1-2.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Lovište „Pale" se nalazi 18° 33' i 18° 51' istočne geografske dužine i 43° 40' i 43° 59' sjeveme geografske širine u dijelu Republike Srpske koji administrativno pripada opštini Pale i Istočni Stari Grad.

Lovište „Pale" proteže se od Srpskog Sarajeva sa zapadne strane do naselja Prače i Renovice sa istočne strane.

U centru lovišta nalazi se grad Pale i naselje Mokro, a na perifernom dijelu naselje Podgrab. Ovo lovište rijeka Miljacka dijeli na dva dijela. Desni veći dio lovišta zauzima predjele Buloga, Hreše, Vučje Luke, Crepoljskog i Mokrog. Lijevi manji dio zauzima dio Jahorine i Trebevića.

Rijeka Prača teče graničnim dijelom lovišta, a tu se ulivaju manje rječice Gračanica i Loznica.

Na istočnom dijelu su važni predjeli Vitez, Majdani, Sjetlina, Bogovići, Debelj, Vinča i Gosina.

Lovište graniči sa južne strane sa lovištem „Jahorinski zabran", sa sjeverne strane posebnim lovištem „Romanija" Sokolac, a sa jugozapadne strane lovištem Srpsko Sarajevo.

1-2.2. OROGRAFSKE I HIDROLOŠKE PRILIKE

- Orografske prilike.

Glavnim i sporedni brdski vijenci, grebeni i kose imaju u mikropogledu različite pravce pružanja što je uslovilo postojanje različitih ekspozoicija što je od posebnog značaja za ishranu i zaklon divljači u toku godine, a naročito u zimskom periodu.

Ovo lovište proteže se na izrazito brdovitom terenu, naročito je strm kanjon Bistrice i donji tok rijeke Miljacke. Značajni vrhovi u lovištu su Jahorina (1694), Trebević (1629), Vučja Luka (1370) i drugi.

Ovo lovište proteže se u visinskom intervalu od 684 metra do 1694 metara nadmorske visine.

- Hidroliške prilike.

Čitavo područije ima dovoljno tekuće izvorske vode. Naročito je važno da je izvorska voda ravnomjerno raspređena po čitavom lovištu i da je ima tokom cijele godine.

U lovištu „Pale" ima dosta izvora pitke vode, a glavni su izvori paljanske Miljacke, mokranjske Miljacke, izvor Bistrica i mnogo drugih. Veće rijeke su raspoređene po cijelom lovištu tako da paljanska Miljacka teče kroz lovište u dužini 28 km, mokranjska Miljacka u dužini 36 km, Bistrica u dužini 16 km, Prača u dužini 18 km.

Od većih potoka Babin potok teče u dužini 17 km, potok Rakite u dužini 14 km, Gračanica u dužini od 18 km i potok Loznica u dužini 16 km.

Kada je riječ o hidrološkim prilikama u lovištu može se reći da lovište ima dovoljno tekuće i izvorske vode koja je ravnomjerno raspoređena po cijelom lovištu. U toku godine prisutan je znatan broj dana sa kišom i drugim padavinama, što znatno doprinosi poboljšanju hidroloških prilika u lovištu. Prema tome može se zaključiti da u lovištu vladaju relativno povoljne hidrološke prilike.

1-2.3. KATASTAR LOVIŠTA

a) Opšti podaci

Naziv lovišta:

Pale

CO-e na čijem se području nalazi:

Pale i Stari grad

Naziv organa koji je ustanovio lovište:

Ministarstvo za poljopr. Sum. 1 vod.

Broj i datum akta o ustanovljnju lovišta:

04-332-227-1/97 od 31.07.1997.g.

Broj i datum akta o predaji lovišta na gazdovanje:

04-332-1754/97 od 14.10.1997.g.

Naziv organizacije koja gazduje lovištem:

Lovačko udruženje „Jahorina" Pale

b) Površine

Ukupna površina lovišta:

37039ha

Od ukupne površine

 

Lovna:

21000 ha

Nelovna:

16039 ha

Struktura površina lovišta

 

Oranice:

2850 ha

Livade i pašnjaci:

3100 ha

Vrtovi.voćnjaci i vinogradi:

420 ha

Šume i šikare:

26327 ha

Golet i krš:

4112 ha

Močvare i ribnjaci:

-

Ostale vodene površine:

-

Ostale površine:

250 ha

v) Nadmorska visina lovišta

od648mdo 1694 m

g) Tip lovišta:

pianinski

d) Opis granica lovišta:

 


Granica polazi od raskršća starog i novog puta Sarajevo-Sokolac ispod Crvenih stijena i ide novim putem preko Banovine, do raskršća sa šumskim putem koji dolazi sa zapadne strane nastavlja njime do Kadina sela, dalje seoskim putem preko Brezja na Jagodnje brdo (1097) i dalje seoskim putem najpre po vododelnici, a zatim južno ispod kote Palež (1125) do Šemanskog potoka i nastavlja njime do Mačkovca gdje skreće u pravcu zapada preko Uvora Stublinskog krša (1336), a potom pravcem severozapad preko Mrkova (1382) i kote (1402) do Karaule (1396), gdje izlazi na granicu Entiteta. Granica dalje prati granicu Entiteta u pravcu jugoistoka sve do odmarališta Dobre Vode. Tu napušta entitetsku granicu i kosom izlazi na vrh Trebevića (1629) i nastavlja kosom na Rudine (1451) i Gradinu (1182) odatle u pravcu jugoistoka ide kosom iznad lipa na novu ogradu (1325). Tu granica skreće prema jugozapadu preko Tuvelja, Piskovog brda, Bređaka (1273) i silazi u Kasindolsku rijeku. Nastavlja uzvodno Kasindolskom rijekom do ispod Drenjinog kamena. Penjući se na Drenjin kamen (1612) i prateći kosu izlazi na hotel "Šator" (1694), odatle se granica spušta u pravcu sjevera na put Jahorina-Pale i ide njime do Bistrice gdje skreće na stari austrijski put prema vrelu Prače i slijedi ga do velike okuke, odatle granica ide do kose Vijenac gdje skreće preko Ždrijela (1307), Ždrebanovog vrela, Bijelih strana (1335) na Brezik (1364). Odatle granica skreće preko Lisine i Hođe i kosom silazi u Stambolčić na asvaltni put Pale-Podgrab (1006). Dalje granica prati asvaltni put do ušća Gračanice u Praču gdje skreće u pravcu jugoistoka grebenom preko Šiljaka i izlazi na Kik (1114) te preko Ljubinog groba dolazi na Križevac (1125) gdje je i granica Entiteta. Odatle granica lovišta prati granicu Entiteta sve do početka kanjona rijeke Prače jugoistočno od Grabovice. Tu se granica penje na Grabovac (1025) i u pravcu zapada prati rub stijena preko Vijenca (983) Orlovača, V.Brda (1102) skreće u pravcu sjevera na Kik (1020) sve do Zagajeva. Odatle granica skreće u pravcu jugozapada, na triganometar (948), a zatim u pravcu zapada ide na triganometar (982), Gradinu (1132), Siljeve glave (1219) izlazi na put Bogovoći-Koprivice kod šumarske kuće u Bogovićima. Odatle granica slijedi kamionski put do Titove pećine i izlazi na put Bogovići-Podvitez u Đokićima. Dalje ide iznad sela Podmedenik, Rosulje i Stajna, tu prelazi na put za Tabakovu česmu i Careve vode do raskršća prema napuštenom kamenolomu. Odatle granica ide seoskim putem ispod lipovog dola i izlazi iznad sela Prutina (1051). U selu Gradac dalje ide iznad sela Kračule na veliku okuku puta Mokro-Sokolc ispod Gavranka (1503), a zatim putem u pravcu putem sjevera, odakle je granica i počela.

đ) Divljač

Vrsta divljči

Lovno prod površ

Bonitet

Kapacitet

Srneća divljač

15000

IV

150

Medvjed

7000

-

7

Zec

18000

III

420

Lještarka

-

-

400

Divlja svinja

13400

II

Podnošljivi kap. 94

e) Objekti i oprema u lovištu

Vrsta

Količina

Lovno uzgojni objekti

 

Hranilišta za srneću divljač

20

Hranilišta za medvjede

3

Pojilišta

21

Solila

82

Njive za divljač

1 ha

Lovno tehnički objekti

 

Lovačka koliba

3

Lovački domovi

3

Visoke čeke za medvjede i divlje svinje

2

Natkrivene čeke

5

Zasjedi

3

Objekti obilježavanja lovišta

 

Panoi sa natpisom lovišta

4

Granične table

45

Mapa lovišta

Foto galerija

Bilten

Vrijeme

Fair

-1°C

Fair

Humidity: 76%

Wind: 4.83 km/h

Sva prava zadržana - LOVAČKO UDRUŽENJE ,,JAHORINA,, PALE